دمپر بين كانال از ورق گالوانيزه (كنترل دمپر) كد كالا D-46

دمپر بين كانال از ورق گالوانيزه (كنترل دمپر) كد كالا D-46

 


دمپر بين كانال از ورق گالوانيزه با پره هاي 7 و 8 (كنترل دمپر 7 و 8) كد كالا D-95

 

دمپر بين كانال از ورق گالوانيزه با پره هاي 7 و 8 (كنترل دمپر 7 و 8) كد كالا D-95


دمپر ضد حريق (فاير دمپر) از ورق گالوانيزه (كد كالا D-47)

دمپر ضد حريق (فاير دمپر) از ورق گالوانيزه (كد كالا D-47)


دمپر شاطري (بالانس دمپر) با پره هاي آلومينيومي (كد كالا D-48)

دمپر شاطري (بالانس دمپر) با پره هاي آلومينيومي (كد كالا D-48)

 


دمپر چهارگوش تبديل به گرد (كد كالا D-118)

 

دمپر چهارگوش تبديل به گرد (كد كالا D-118)

 


دمپر بين كانالي گرد (كنترل دمپر گرد) كد كالا D-49

 

دمپر بين كانالي گرد (كنترل دمپر گرد) كد كالا D-49


دمپر ضد حريق گرد (فاير دمپر گرد) كد كالا D-353

دمپر ضد حريق گرد (فاير دمپر گرد) كد كالا D-353


دسته دمپر Handle Damper(كد كالا HD-74)

دسته دمپر (كد كالا HD-74)