دريچه باران گير آلومينيومي بدون دمپر (كد كالا C-29)

دريچه باران گير آلومينيومي بدون دمپر (كد كالا C-29) 


 دريچه آلومينيومي با پره ثابت يك طرفه نوع ميخي 45 درجه بدون دمپر (كد كالا WF-58)

دريچه آلومينيومي با پره ثابت يك طرفه نوع ميخي 45 درجه بدون دمپر (كد كالا WF-58)


 

 

دريچه آلومينيومي با پره ثابت يك طرفه نوع Z بدون دمپر (كد كالا WF-196)

دريچه آلومينيومي با پره ثابت يك طرفه نوع Z بدون دمپر (كد كالا WF-196)


  

 دريچه باران گير آلومينيومي با پره هاي 30 درجه ثابت (كد كالا WL-53)

 دريچه باران گير آلومينيومي با پره هاي 30 درجه ثابت (كد كالا WL-53)