فيلتر هوا با توري آلومينيومي به ضخامت 1 اينچ (كد كالا F-38)

فيلتر هوا با توري آلومينيومي به ضخامت 1 اينچ (كد كالا F-38)

كد نوع با ضخامت 2 اينچ F-39