دريچه رفت ديواري آلومينيومي با دمپر طرح ثمين كار (كد كالا w-01)

كد نوع آهني (w-03)


 

دريچه رفت ديواري دوطرفه آلوينيومي با دمپر گالوانيزه (كد كالا w-02)

كد نوع آهني (W-04)


 

 

دريچه رفت قوس دار آلومينيومي با دمپر طرح ثمين كار (كد كالا w-07)


 

دريچه ديواري آلومينيومي رفت با پره هاي ثابت كله قندي و دمپر طرح ثمين كار (كد كالا wl-50)


 

دريچه ديواري آلومينيومي رفت با پره هاي ثابت (30 درجه ) و دمپر طرح ثمين كار (كد كالا wl-52)