دريچه خطي با پره هاي ثابت صفر درجه (كد كالا WL-50)

دريچه خطي با پره هاي ثابت كله قندي بادمپر طرح ثمين كار (كد كالا WL-50)

 


 

دريچه خطي با پره هاي ثابت 30درجه با دمپر طرح ثمين كار (كد كالا WL-52)