ثمین‌کار در سال 1368 تأسیس شده و طى سی و سه سال فعالیت مستمر، تحول شگرفی در صنعت ساخت دریچه‌هاى هوارسانى بوجود آورده است.
امروز تولیدات این مؤسسه در بسیاری از ساختمان‌هاى مسکونى و ادارى در سراسر کشور به چشم مى‌خورد. افتخار ثمین‌کار، توجه به اصل مشترى‌مدارى و تلاش در جهت جلب هرچه بیشتر رضایت مصرف‌کنندگان است.

ثمین‌کار با سپاس از کلیه مهندسان و مجریان پروژه‌هاى ساختمانى که محصولات این شرکت را برگزیده‌اند، چشم‌به‌راه پیشنهادها و نظریات اصلاحى آنان برای بهبود کیفیت است.