دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي ثابت كله قندي بدون دمپر (كد كالا WL-51)

دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي ثابت كله قندي بدون دمپر (كد كالا WL-51)


دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون دمپر (كد كالا WL-53)

دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون دمپر (كد كالا WL-53)


دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون كلاف و دمپر (كد كالا WL-340)

دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون كلاف و دمپر (كد كالا WL-340)


دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي كله قندي بدون كلاف و دمپر (كد كالا WL-339)

دريچه خطي آلومينيومي با پره هاي كله قندي بدون كلاف و دمپر (كد كالا WL-339)


دريچه خطي دو طرفه آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون دمپر (كد كالا wl-354)

دريچه خطي دو طرفه آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون دمپر (كد كالا wl-354)

كد نوع بادمپر طرح ثمين كار (wl-333)